Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05.2019

Kategória
  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Voľba komisie
  4. Záverečný účet 2018
  5. Protispoločenská smernica
  6. Organizačné zabezpečenie  folklórneho festivalu 9.6.2019
  7. Obstaranie  motorového vozidla /typ dodávka/  na obecné účely
  8. Sťažnosti občanov
  9. Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“     

Zverejnené 24. júla 2019.
Upravené 26. júla 2019.