Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Beloveža.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Program schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži dňa 12.05.2021 o 17.00 hod.

PROGRAM schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži (termín: dňa 12.05.2021 o 17.00 hod.) Otvorenie Schválenie programu Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Návrh záverečného účtu obce Beloveža za rok 2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu obce na rok 2021 II. etapa projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beloveža“ Rôzne  Záver

Zverejnené 26.4.2021

ObZ sa prekladá

Zo závažných dôvodov sa ObZ zvolané na deň 15. decembra 2020 prekladá na deň 16. decembra 2020 o 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu obce Beloveža. Za pochopenie vopred ďakujeme.

Zverejnené 14.12.2020