Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020