Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Beloveža.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Program schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži dňa 12.05.2021 o 17.00 hod.

PROGRAM schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži (termín: dňa 12.05.2021 o 17.00 hod.) Otvorenie Schválenie programu Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Návrh záverečného účtu obce Beloveža za rok 2020 Návrh na zmenu programového rozpočtu obce na rok 2021 II. etapa projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beloveža“ Rôzne  Záver

Zverejnené 26.4.2021