Program schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži dňa 12.05.2021 o 17.00 hod.

Vyvesené
26. apr 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

PROGRAM

schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži

(termín: dňa 12.05.2021 o 17.00 hod.)

  1. Otvorenie
  • Schválenie programu
  • Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  • Návrh záverečného účtu obce Beloveža za rok 2020
  • Návrh na zmenu programového rozpočtu obce na rok 2021
  • II. etapa projektu „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Beloveža“
  • Rôzne
  •  Záver