Preskočiť na obsah

Daňové povinnosti občanov

Zverejnené 9.1.2022.

Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!

Úvod roka je z pohľadu občana tradične spojený s množstvom rozličných povinností. Na čo by ste v tomto, často hektickom, novoročnom období rozhodne nemali zabudnúť je splnenie si povinností vo vzťahu k dani z nehnuteľností, ktorej správcom je obec, v katastri ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza.

Na túto skutočnosť by nemali zabudnúť občania, u ktorých došlo v priebehu roka 2021 k skutočnostiam majúcim vplyv na výšku dane z nehnuteľností. Daňové priznanie k dani z nehnuteľností musí do 31. januára 2022 podať každý, komu v priebehu uplynulého roka  nejakým spôsobom (napr. kúpou, darom, dedením) vznikol alebo zanikol vlastnícky vzťah k nehnuteľnému majetku (t. j. pozemku, stavbe alebo bytu), alebo u neho nastali zmeny majúce vplyv na výšku dane. Napríklad ak v roku 2021 došlo k zmene  (preklasifikovaniu) druhu pozemku, zmene výmeru pozemku, ak bolo vydané právoplatné stavebné povolenie či kolaudačné rozhodnutie.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane, samotnú výšku dane však nevypočítava, tú vypočíta správca dane.

Pri nadobudnutí nehnuteľností sa občania stávajú vlastníkmi vkladom do katastra nehnuteľností. Z uvedeného dôvodu je vhodné daňovníkom spolu s daňovým priznaním predložiť aj kópiu právoplatného rozhodnutia správy katastra z ktorého je zrejme, kedy bol povolený vklad v katastri, prípadne kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, právoplatného osvedčenia o dedičstve  a pod.

Je potrebné pripomenúť, že pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia a na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada. To znamená, že zmeny, ku ktorým dôjde  v priebehu roka 2022 sa vo vzťahu k dani z nehnuteľnosti prejavia až v roku 2023. Jedinými výnimkami zo zákona sú vznik, resp. zánik vlastníckeho práva k nehnuteľností v rámci dražby a v rámci dedičského konania, kedy sa vypočíta alikvotná časť dane tak pre nového, ako aj pôvodného majiteľa nehnuteľnosti.

Tlačivá k dani z nehnuteľností si môžete stiahnuť na stránke obce  v podateľni tlačív v priečinku dane. Vyplnené daňové priznanie môžu občania podať priamo u správcu dane, t. j. na Obecnom úrade v Beloveži, poštou na adresu obecného úradu, alebo mailom.