Preskočiť na obsah

Materská škola

Materská škola v Beloveži je jednotriedna štátna škola. Zriaďovateľom materskej školy je Obec Beloveža. Materská škola je umiestnená v účelovej dvojpodlažnej budove. Budova sa nachádza mimo centra obce, čím je zaručené tiché, kľudné a podnetné prostredie pre vývin detí. Materská  škola poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom od 3 do 6 rokov.  

Na prízemí je vstupná chodba, šatňa, telocvičňa, jedáleň, školská kuchyňa a výdajňa jedál. Na poschodí je trieda, spálňa, sociálne zariadenia, izolačná miestnosť, kancelárie a sklady. Okolo budovy sa rozprestiera rozľahlý trávnatý areál s preliezačkami, pieskoviskom a chodníkmi.

Všetka snaha zamestnancov školy smeruje k tomu, aby deti mohli prežiť deň v materskej škole plný radosti, voľnosti, krásnych vzťahov a nevšedných zážitkov. Chceme podporiť detskú zvedavosť, radosť z objaveného, z dobrých skutkov pre kamaráta, pre všetky živé bytosti okolo seba, ale aj k uvedomeniu si významu životného prostredia pre život človeka. K naplneniu všetkých týchto dlhodobých cieľov bude veľmi dôležitá tímová práca, kreativita a flexibilita všetkých pracovníčok.

PERSONÁLNE OBSADENIE MŠ

Riaditeľka: Janka Pipasová

Učiteľka: Bc. Jana Semhricová

KONTAKTY
Materská škola                                         tel. 054/4797270
Beloveža č.102                                         e-mail: msbeloveza@centrum.sk

Učebné osnovy a obsahové celky školského vzdelávacieho programu

Pri tvorbe učebných osnov sme brali do úvahy ISCED 0, vlastné ciele MŠ, vnútorné a vonkajšie podmienky MŠ, osobitosti predškolského vzdelávania, spoluprácu MŠ s rodičmi a inými subjektmi. Učebné osnovy sú spracované do 10 obsahových celkov. Každý obsahový celok sa skladá z tém. Učiteľky budú konkretizovať špecifické ciele zohľadňujúc aktuálne rozvojové možnosti a schopnosti detí vo svojich plánoch vo výchove a vzdelávaní.

Zameranie materskej školy

Poloha materskej školy ako aj prostredie ponúka bezprostredný kontakt s prírodou a preto sa materská škola vo svojej činnosti zameriava na spoznávanie, zákonitosti prírody, životného prostredia a jeho vplyvu na človeka, pričom využíva poznatky z priameho pozorovania okolitej prírody počas celého roka. Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho program s názvom    “Objavujeme svet okolo nás”. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na plnenie dlhodobých cieľov environmentálnej výchovy. Okolie MŠ je obklopené pestrou prírodou. Deti veľmi rady chodia do lesa, na lúky a k blízkym poliam . K ich životu v MŠ, ale aj doma, neodmysliteľne patrí spev vtákov, stromy, pestré a voňavé kvety a farebný hmyz. Aby tieto pojmy nezostali len peknými spomienkami na predškolský vek a aby príroda v našom okolí naďalej prekvitala, vedieme deti k návykom ochrany prírody, kultúrnemu správaniu sa v prírode a k environmentálnemu  cíteniu. Prvoradou úlohou je zabezpečiť deťom pravidelný pobyt v prírode, aby ju mohli vnímať  všetkými zmyslami, aby si k okoliu vytvorili blízky citový vzťah a s pomocou dospelých sa ju naučili chrániť a zveľaďovať.                                                                                    

CIELE PROGRAMU

  • upevniť  zvedavosť a prirodzenú chuť poznávať
  • posilniť samostatnosť a schopnosť sa rozhodovať
  • poskytovať priestor k vytváraniu a rozvíjaniu predstáv
  • posilňovať zdravú sebaúctu
  • zvyšovať toleranciu a úctu k druhým i k životnému prostrediu
  • zvyšovanie dôvery a zlepšenie zručnosti v skupinovej práci

NAŠE CIELE
Cieľom je vytvoriť čo najlepšie priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou so zameraním na dobrú adaptáciu nových detí a na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií dieťaťa s cieľom dosiahnuť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie. 
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti socialno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej. 
Snahou celého kolektívu MŠ je, aby sa deti v MŠ cítili dobre, bezpečne, rady do nej chodili, získali potrebné návyky, zručnosti a poznatky a aby rodičia spokojne odchádzali do práce.


FILOZOFIA NAŠEJ ŠKOLY 
 Filozofiou  našej školy je vytvárať deťom podnetné a motivujúce prostredie pre zdravý telesný a duševný rozvoj, pre radostné prežívanie detstva nielen v našej materskej škole, na výchovu k ochrane prírody a životného prostredia. 
 Našu školu obklopujú polia,  lúky a lesy, čo v sebe skrýva veľa nepoznaného, nového a inšpiračne tvorivého.  Námety k témam  čerpáme z toho, čím nás príroda obdarí, prekvapí a čo nám ponúkne. Prostredníctvom zážitkového poznávania nielen svojho okolia, ale aj živej i neživej prírody, bližšie pochopia vzťahy medzi človekom a prírodou. Naučia sa vážiť si samých seba a hľadať si cestu k druhému.