Dokumenty obce

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Nadpis

Zverejnené

Všeobecné záväzné nariadenie 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža

5.1.2022

VZN č. 5/2021 o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža

12.12.2021

Prílohy

Popis

VZN č. 5/2021

o príspevkoch v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Beloveža