VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 31. decembra 2022
Kategória

Prílohy