Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Beloveža.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové spoločenstvo
Beloveža
Beloveža 28.03.2022
I N F OR M Á C I A pre členov
Oznamujeme členom nášho spoločenstva, že počnúc dňom 01.apríl.2022 je možné
realizovanie úhrad pre odber palivového dreva/ tzv. metrovice/ pre rok 2022.

 • Vzhľadom na navýšenie cien pri výrobe palivového dreva pre tento rok sa výbor spoločenstva
  dohodol na zmene ceny pre rok 2022 nasledovne:
  Cena za 1 priestorový meter/PM/ = 30 €.
 • Zároveň ostáva v platnosti pravidlo, že je možné objednať maximálne 15 priestorových
  metrov v prípade, že daný vlastník ma väčší podiel a vlastníci majúci menší podiel môžu
  objednať počet priestorových metrov do výšky svojho podielu.
 • Ak by mal člen záujem o kúpu väčšieho množstva palivového dreva nad rámec
  prislúchajúceho množstva, môže si dodatočne objednať maximálne množstvo 10 PM
  v zvýšenej cene 40 € za 1 PM.
 • Kto odoberal drevnú hmotu v minulých rokoch vie koľko má zaplatiť ak chce odobrať také
  isté množstvo, a ak niekto dlhšie neodoberal a chce si overiť koľko môže odobrať nech
  kontaktuje predsedu výboru mailom na: sorotomas@gmail.com
 • Platby je možné realizovať výlučne bezhotovostným prevodom na
  účet spoločenstva vedený v ČSOB banke :
  IBAN: SK47 7500 0000 0040 0507 9924.
 • V prípade že záujemca potrebuje samostatný daňový doklad /faktúru/ prosíme o podanie
  takejto informácie pred realizovaním úhrady a bude mu spoločenstvom vystavený.
 • Poradie pre výdaj drevnej hmoty bude vytvorené podľa pripísania úhrad na účet spoločenstva
  podľa informácii z výpisu z bankového účtu spoločenstva.
  Palivové drevo bude vyrábať v roku 2022 na základe objednávky nášho spoločenstva:
  Obecný podnik Beloveža s.r.o. IČO: 52697223
 • V prípade otázok prosíme o kontaktovanie predsedu spoločenstva mailom na mailovej
  adrese: sorotomas@gmail.com, alebo osobne členov výboru.
 • lehota na prihlasovanie pre odber drevnej hmoty sa končí piatok 10.júna 2022, po tomto
  termíne nebudú úhrady akceptované a budú vrátene späť odosielateľom.
  JUDr. Tomáš Soroka – predseda výboru