Všeobecné záväzné nariadenie 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža

Zverejnené
1. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. januára 2023 − 16. januára 2023
Kategória

Prílohy