Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzné nariadenie 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža