Preskočiť na obsah

Finále detskej hasičskej ligy Beloveža 2023 10. 09. 2023

Zverejnené 11.9.2023.

Umiestnenie :

družstvo chlapcov 2. miesto

družstvo dievčatá 2. miesto

Tešíme sa z úspechov mladých hasičov a srdečne blahoželáme!

SÚŤAŽNÁ DISCIPLÍNA

Požiarny útok s vodou
V požiarnom útoku súťaží 8 členov a veliteľ. Organizátori súťaže rozhodnú o prípadnej
obsluhe motorovej striekačky dospelým strojníkom a o jednom alebo dvoch pokusoch
požiarneho útoku.(štandardne 2 pokusy, v prípade nepriaznivého počasia možnosť iba 1
pokusu,)
Výstroj súťažiacich môže byť športová alebo pracovný odev, ktorý musí zakrývať lakte
a kolená, športová obuv, povolené tretry, prilba a opasok.
Náradie na požiarny útok

 • 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu bez viečka,(PS12, Magirus, Tohatsu)
 • 2 ks nasávacie hadice s dĺžkou 1,6 m, priemer 110 mm so skrutkovým spojením,
 • 1 ks nasávací kôš s priemerom 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom
 • 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav,
 • 2 ks hadíc B priemer 75 mm s dĺžkou 10 m (± 0,5 m), s minimálnou šírkou plochej hadice
  113mm,
 • 4 ks hadíc C priemer 52 mm s dĺžkou 10 m (± 0,5 m), s minimálnou šírkou plochej hadice
  79 mm.
  Hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania.
 • 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice Ø 12,5 mm (± 0,1 mm), dĺžky 40 – 50 cm,
 • 2 ks kľúče na polospojky.
  Je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok.
 • 1 ks pretlakový ventil B – jednotný na celej súťaži (priemer vstupu a výstupu 75 mm),
  nastavený na maximálny tlak 0,3 MPa v dopravnom vedení a príslušenstvo pretlakového
  ventilu pre odvod vody mimo základne.
  Nastavenie pretlakového ventilu musí byť zabezpečené proti zmene nastavených hodnôt po
  celú dobu súťaže.
  Je povolené použitie podložky ako značky na spojenie nasávacích hadíc max. rozmerov 50 x
  50 cm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou.
  Vzdialenosti
 • štartovacie čiary od stredu plošiny (základne): – 5 m,
 • čiara hranice striekania od stredu plošiny: – 35 m,
 • čelo terčov od hranice striekania: – 5 m,
 • vzdialenosť medzi osami terčov: – 5 m,
 • čelo nádrže na vodu od okraja plošiny: – 2 m.
 • ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi plošiny v smere bočného štartu.
  Terč pre požiarny útok – skladá sa z oceľovej konštrukcie so štítom, nádržky a zo
  sigalizačného zariadenia.
  Štít má rozmery 50 x 50 cm, v strede ktorého je otvor s priemerom 50 mm a je umiestnený
  uprostred štítu vo výške 160 cm nad zemou, mechanizmus terčov tvoria valce.
  Časomiera elektronická s možnosťou merania dvoch časov, v prípade poruchy, je možnosť
  zameniť časomieru, pokusy sa budú opakovať
  Základňa pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2 m x 2 m a výšku 10 cm. Nádrž na
  vodu má tvar kvádra s výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy, ale nie viac ako 0,9 m. Objem
  nádrže je minimálne 0,8 m3. Nádrž môže byť zhotovená z ľubovoľného materiálu.
  Motorová striekačka musí spĺňať požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
  Súťažiaci používajú vlastné náradie a motorové striekačky.
  Organizátor súťaže môže rozhodnúť o tom, že nebude vykonávať technickú kontrolu náradia
  pred súťažou, ale bude vykonávať náhodnú kontrolu maximálne do 10–tich minút po
  ukončení pokusu. Ak náradie nebude zodpovedať parametrom uvedeným v tomto súťažnom
  poriadku, nebude pokus uznaný.
  Plnenie disciplíny požiarny útok
  Družstvo mladých hasičov pri plnení disciplíny požiarny útok má k dispozícii najmenej 800 l
  vody.
  Družstvo mladých hasičov v zložení 8 členov si pripraví na základňu za pomoci technickej
  čaty motorovú striekačku, napojí na ňu pretlakový ventil a taktiež si pripraví na
  základňu všetko náradie potrebné na vykonanie požiarneho útoku. Čas na prípravu základne
  začína plynúť od výzvy rozhodcu na prípravu. Uloženie náradia na základni je ľubovoľné,
  nesmie však prečnievať cez okraj základne. Je zakázané používať pomôcky a materiál, ktorý
  nepatrí medzi náradie na požiarny útok a zvýhodňuje vykonanie pokusu. Textílne pásky sú
  povolené či už na saviciach, hadiciach alebo na striekačke. Zuby hadicových spojok sa
  nemôžu vzájomne dotýkať, medzi zubami spojok musí byť minimálna medzera
  na kontrolnú šablónu. Po ukončení doby prípravy na požiarny útok sa nesmie žiadny z členov
  súťažného družstva mladých hasičov vrátiť na základňu a manipulovať s uloženým náradím.
  Štart kompletného družstva mladých
  hasičov sa povoľuje zo zadnej alebo bočnej strany základne. Na pokyn rozhodcu disciplíny
  členovia družstva mladých hasičov nastúpia na štartovaciu čiaru. Pred vykonaním požiarneho
  útoku je možné naštartovať motorovú striekačku. Povel k štartu sa dáva až keď je stroj v
  chode. Na signál štartéra „PRIPRAVIŤ SA“ –
  „POZOR“ a disciplínu odštartuje pomocou štartovacej pištole alebo povelom „VPRED“
  vybehne
  súťažné družstvo mladých hasičov zo štartovacej čiary, zloží a pred ponorením spojí
  prívodné vedenie – nasávací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do nádrže a po
  vytiahnutí z nádrže nesmie odpadnúť. Určený člen kolektívu obsluhuje pod dozorom
  dospelého strojníka aj s jeho pomocou motorovú striekačku. Po spojení nasávacích hadíc a
  nasávacieho koša, za použitia vývevy zavodní čerpadlo. Nesmie začať pridávať plyn skôr,
  než je prívodné vedenie vložené do vody. Ak hrozí nebezpečie poškodenia stroja, poverená
  osoba (dospelý strojník) má právo zasiahnuť. Dospelý strojník zodpovedá za bezpečnú
  obsluhu striekačky. Takýto pokus sa neopakuje. Ďalej súťažné družstvo mladých hasičov
  ľubovoľným spôsobom vytvorí dopravné vedenie, útočné prúdy a nastrieka do oboch terčov
  vodu. Požiarny útok sa považuje za skončený vtedy, ak obidva terče signalizujú ukončenie.
  Požiarny útok musí byť ukončený do dvoch minút po štarte. Po ukončení pokusu môžu
  súťažiaci prívodné vedenie rozpojiť iba na pokyn rozhodcu.
  Pokus je hodnotený ako neplatný
 • ak nie je nasávací kôš naskrutkovaný na nasávaciu savicu pred vložením do nádrže a po
  ukončení požiarneho útoku (vybraní prívodného vedenia z vodného zdroja) odpadne,
 • ak po ukončení požiarneho útoku nie je zoskrutkované nasávacie vedenie, alebo ho
  súťažiaci odpojí bez predchádzajúcej kontroly rozhodcom na základni
 • ak ktorýkoľvek člen kolektívu prešliapne nástrekovú čiaru pri striekaní,
 • ak je pridaný plyn pred ponorením nasávacieho koša do vodného zdroja
 • za nezavodnenie čerpadla za pomoci vývevy
 • ak strieka útočný prúd do iného terča,
 • ak pomôže pri plnení disciplíny iná osoba,
 • ak nie je zavodnené čerpadlo do 60 sekúnd od zapnutia vývevy, alebo pokus nie je
  ukončený do 120 sekúnd od vydania povelu k štartu,
 • ak kolektív nepripraví základňu do 5 minút od pokynu rozhodcu.
  Pri rovnosti časov sa berie čas z druhého pokusu.
  Organizátor si kladie za povinnosť ohodnotiť súťažiacich vo všetkých kategóriách na prvých
  troch miestach. (poháre, medaily, všeobecne odporúčame ohodnotiť všetky hasičské
  kolektívy či už nejakou drobnosťou, pochutinou, sladkosťou, medailou a pod.)
  Bodovanie ligy – môžeme to upraviť aj podľa počtu záujemcov v daných kategóriách
  toto je iba základný návrh
  1 10b
  2 8b
  3 6b
  4 5b
  5 4b
  6 3b
  7 2b
  8 2b
  9 2b
  10 2b
  NP 1b