Preskočiť na obsah

INFORMÁCIA O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Zverejnené 9.1.2021.

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch, a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

  1. vyplniť, 
  2. podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),
  3. doručiť:
  4. na Obecný úrad obce – Beloveža č. 94
  5. v úradných hodinách,
  6. do 31.01.2021.

Tlačivo vyhlásenia je zverejnené aj na webovom sídle obce: www.beloveza.com , a nájdete ho pod týmto článkom.

Za súčinnosť vopred ďakujeme.