Preskočiť na obsah

Kontrolný deň na investičných akciách obce.

Zverejnené 11.5.2022.

Utorok 3.5.2022 zvolal starosta obce Beloveža Jozef Kostura kontrolný deň na prebiehajúcich investičných akciách obce.

Na kontrolný deň boli pozvaní poslanci obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór obce, zhotoviteľ diela, projektanti, stavebný dozor a taktiež hostia z radov odbornej verejnosti. Všetci prítomní sa postupne oboznámili s aktuálnym stavom prebiehajúcich stavebných prác na novostavbách dvoch bytových domov, na rekonštrukcii materskej školy a rekonštrukcii požiarnej zbrojnice.

Prvé dve investičné akcie realizuje spoločnosť MARKO a MARKO s.r.o., za ktorú sa na kontrolnom dni zúčastnili obaja konatelia tejto spoločnosti. Ako nás informovali, práce pokračujú podľa plánu a ani aktuálna kritická situácia s nedostatkom niektorých stavebných materiálov by nemala ohroziť plánovaný termín dokončenia oboch bytových domov. Spokojnosť s rozsahom a kvalitou realizovaných prác pri prehliadke stavby vyjadrili všetci zúčastnení, ktorí sa následne presunuli k budove materskej školy.

Zateplením obvodového plášťa a kompletnou výmenou strechy dôjde v budúcnosti k výraznému zníženiu prevádzkových nákladov budovy materskej školy, čo je v dobe enormného nárastu cien energií priam nevyhnutnosťou. Práce sa realizujú z poskytnutej dotácie z Enviromentálneho fondu, ktorá však nezohľadňuje výrazné navýšenie cien stavebných materiálov a technológií (rekuperačná jednotka), ku ktorému došlo v posledných mesiacoch. Je to celoslovenský problém, s ktorým sa budeme musieť vysporiadať aj v našej obci, nakoľko je našou morálnou povinnosťou vytvoriť bezpečné a zdravé prostredie pre našich najmladších obyvateľov.

Po presunutí sa k budove požiarnej zbrojnice starosta obce prítomných stručne oboznámil s genézou rekonštrukcie tejto budovy, na ktorú obec využila štátnu účelovú dotáciu Ministerstva vnútra SR vo výške cca 30 tis. eur. Dokončiť rekonštrukciu stavby plánuje obec z vlastných zdrojov. Stavebné práce realizuje Obecný podnik Beloveža s.r.o. a do konca roka by podľa slov starostu mala byť stavba požiarnej zbrojnice kompletne zastrešená.

Je len na škodu, že kontrolného dňa sa nezúčastnili všetci pozvaní poslanci obecného zastupiteľstva, možno by sa tak zabránilo šíreniu rôznych fám a dezinformácií rozširovaných na sociálnych sieťach.