Preskočiť na obsah

Obecný podnik Beloveža s.r.o. získal štatút registrovaného sociálneho podniku

Zverejnené 3.8.2020.

Dňa 24.07.2020 bolo na Obecný úrad v Beloveži doručené osvedčenie vydané Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o priznaní štatútu registrovaného sociálneho podniku pre Obecný podnik Beloveža s.r.o., čím bolo oficiálne úspešne zavŕšené niekoľkomesačné úsilie o získanie štatútu sociálneho podniku pre vyššie uvedenú obecnú obchodnú spoločnosť. Jej hlavným cieľom bude poskytovanie spoločensky prospešnej služby zameranej na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Z hľadiska zamerania činnosti bude Obecný podnik Beloveža s.r.o. integračným sociálnym podnikom, čo znamená, že pozitívny sociálny vplyv sa primárne prejaví zamestnávaním znevýhodnených a zraniteľných osôb a to najmä dlhodobo nezamestnaných osôb a osôb so zdravotným postihnutím, čo nepochybne prispeje k procesu ich plnohodnotnej integrácie do spoločnosti.

Priznaním štatútu registrovaného sociálneho podniku bude môcť Obecný podnik s.r.o. využívať rôzne formy štátnej pomoci v zmysle ustanovení zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov. Z tých najvýznamnejších stačí spomenúť kompenzáciu mzdových nákladov, ktorá napr. u osôb so zdravotným postihnutím dosahuje až 75 % celkovej ceny práce (súhrn nákladov zamestnávateľa na zamestnanca, teda koľko bude musieť zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi, daňovému úradu, Sociálnej a zdravotnej poisťovni) počas celej doby pracovného pomeru alebo 10 %-ná DPH na všetky tovary a služby vyprodukované alebo poskytnuté sociálnym podnikom.

Obecný podnik s.r.o. sa v rámci svojej činnosti chce zamerať na 4 ťažiskové oblasti:

  • stavebná činnosť
  • poľnohospodárska činnosť
  • spracovanie a rozvoz palivového dreva
  • tradičné komunálne činnosti