Obecný podnik Beloveža začína s chovom včiel

26.4.2022 zverejnil/a beloveza_obec.

Umiestnením prvých desiatich včelstiev na obecnom pozemku v katastri obce Hrabovec (areál vodojemu) Obecný podnik Beloveža s.r.o. oficiálne rozšíril portfólio ním vykonávaných činností a aktivít o chov včiel a výrobu včelích produktov. Ide o zavŕšenie prvej etapy postupného procesu, ktorého realizácii predchádzala náročná administratívna príprava. Je potrebné zdôrazniť, že finančné prostriedky na realizáciu tohto projektu v celkovom objeme 10 tis. eur získal obecný podnik z externých zdrojov ako dotáciu (regionálny príspevok) v rámci akčného plánu na podporu najmenej rozvinutých okresov, ktorého primárnym cieľom je podpora lokálnej zamestnanosti. V nasledujúcej etape bude osadených ďalších dvadsať úľov v chotári obce Beloveža.