Preskočiť na obsah

OZNAM PRE MAJITEĽOV PSOV V OBCI BELOVEŽA

Zverejnené 12.8.2022.

Vážení občania,

Obec Beloveža, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov, ale aj iných zvierat v našej obci, týmto žiada všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Beloveža, aby si riadne zabezpečili svojich psov a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, nakoľko títo psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Podľa zákona 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, za psa vždy zodpovedá držiteľ psa, alebopsik osoba, ktorá psa vedie, alebo nad psom vykonáva dohľad. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Upozorňujeme držiteľov psov, ktorým psy nerešpektujú chovný priestor, aby nevystavovali deti, občanov a návštevníkov obce akémukoľvek ohrozeniu a nebezpečenstvu a nedopúšťali sa tým porušenia platných predpisov, podľa ktorých im môže byť udelená pokuta.


Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne vás žiadame o riadne zabezpečenie psov vo svojich chovných priestoroch!