Pozvánka 21.11.2019

PROGRAM
schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži
(termín: dňa 21.11.2019 o 17.00 hod.)

  1. Otvorenie 
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3. Schválenie programu 
  4. Investičný zámer zateplenia budovy materskej školy
  5. Schválenie podmienok používania súkromných vozidiel v obci  
  6. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
  7. Návrh na nepeňažný vklad do majetku obecného podniku 
  8. Rôzne

Zverejnené 15. novembra 2019.
Bez úpravy .