Preskočiť na obsah

Riaditeľstvo MŠ oznamuje

Zverejnené 16.4.2021.

   OZNAM O ZÁPISE DO MATERSKEJ ŠKOLY.

Riaditeľstvo Materskej školy Beloveža102, v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022 SA USKUTOČNÍ

od 3.mája do 28.mája 2021

Dieťa sa do MŠ prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.

Prílohou žiadosti o prijatie do MŠ je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, bez ktorého je žiadosť neplatná.

Žiadosť musí byť riadne vypísaná, potvrdená detským lekárom s vyznačením očkovania a podpísaná obidvoma zákonnými zástupcami.

Podávanie žiadosti o prijatí dieťaťa do materskej školy bude organizované bez prítomnosti detí.

Odporúčame žiadosť zaslať :

  • poštou na adresu MŠ (Materská škola, Beloveža 102, 08614 Hažlín)
  • e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačivá prostredníctvom e-mailu na e -mailovú                                                     

            adresu našej materskej školy: belovezams@gmail.com

  • alebo osobne žiadosť vhodiť do schránky na budove materskej školy

Žiadosť si môže zákonný zástupca stiahnuť na FB stránke našej MŠ alebo na webovej stránke obce  www.beloveza.com

Prednostne sa prijímajú deti ktoré :

  • do 31.08.2021 (vrátane) dovŕšia piaty rok veku, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania 

             povinné

  • do 31.8.2021dovŕšia šiesty rok veku, ale nedosiahnu školskú spôsobilosť, takže pokračujú v plnení 

             povinného predprimárneho vzdelávania na materskej škole

  • Na predprimárne vzdelávanie sa spravidla prijíma dieťa od troch rokov veku
  • Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa mladšie ako tri roky, ak to kapacitné,                                                    

             personálne a celkové prevádzkové podmienky umožňujú.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do MŠ riaditeľka vydá do 15.06.2021.