Preskočiť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy v Beloveži

Zverejnené 19.9.2022.

OBEC Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Beloveža, zastúpená starostom obce, Jozefom Kosturom

v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na obsadenie funkcie riaditeľa(ky) Materskej školy v Beloveži

Kvalifikačné predpoklady:

 • kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej praxe
 • predpoklady na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca podľa § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • bezúhonnosť v zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 138/2019 zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zdravotná spôsobilosť na prácu
 • riadiace a organizačné schopnosti
 • ovládanie štátneho jazyka
 • ovládanie práce s PC ( Word, Excel, internet)
 • znalosť príslušnej legislatívy

Požadované doklady  (predložiť do VK spolu s prihláškou):

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov (o dosiahnutom požadovanom vzdelaní)
 • potvrdenie o dĺžke výkonu pedagogickej praxe
 • profesijný životopis
 • čestné vyhlásenie uchádzača o bezúhonnosti
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca (v zmysle § 16 zákona 138/2019 Z.z.)
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy ( v zmysle § 4 ods.1 zákona 596/2003 Z.z.)
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Prihlášku, spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Obec Beloveža, Beloveža 94, 086 14 Hažlín  v obálke s označením,  „ Výberové konanie –Riaditeľa(ky) MŠ  “ NEOTVÁRAŤ!

Uzávierka prijímania prihlášok je 12.10.2022 o 12.00 hodine.

Dátum a miesto výberového konania bude oznámené tým uchádzačom, ktorí splnia požadované predpoklady, najneskôr 7 dní pred jeho uskutočnením.

V Beloveži.  19.09.2022                                                                           Jozef Kostura

Pečiatka                                          starosta obce