Preskočiť na obsah

Zabezpečenie stability cestného telesa cesty III/3515

Zverejnené 31.10.2023.

Na vedomie – „Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK – Zabezpečenie stability cestného telesa cesty III/3515“ – o z n á m e n i e k ohláseniu stavebných úprav

Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií (ďalej len „okresný úrad“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej správy na úseku pozemných komunikácií podľa § 3 ods. 1 písm. c) zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) a príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 50/1976 Zb.“) preskúmal ohlásenie stavebných úprav na ceste č. III/3515 v k. ú. Beloveža v rámci stavebnej akcie „Záchranné a zabezpečovacie práce pri odstraňovaní povodní pri ochrane dopravnej infraštruktúry v PSK – Zabezpečenie stability cestného telesa cesty III/3515“ podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. v nadväznosti na § 55 ods. 2 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 50/1976 Zb.), ktoré podľa § 57 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. dňa 19.10.2023 písomne ohlásila Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov (ďalej len „žiadateľ“ alebo „stavebník“). Proti uskutočneniu stavebných úprav stavebníkom na ceste III. triedy č. III/3515 v k. ú Beloveža v km 0,915 – 0,985 a v km 1,430 – 1,460 v rozsahu podľa zjednodušenej projektovej dokumentácie, ktorá rieši stavebnú úpravu cesty III. triedy za účelom odstránenia nevyhovujúceho stavebného stavu vozovky a priepustu poškodeného povodňami v nasledovnej skladbe:

• zhotovenie odvodňovacích rebier,

• spevnenie svahov,

• úprava poškodených častí na vtokovej a výtokovej strany priepustu,

• úprava ríms priepustu,

• výmena bezpečnostných zariadení – zábradlí,

• frézovanie vozovky,

• očistenie vozovky,

• vyrovnanie povrchu krytov asfaltovým betónom AC 11 hr. 20 – 40 mm,

• zhotovenie spojovacieho postreku z asfaltu cestného 0,5 – 0,8 kg/m2,

• zhotovenie obrusnej vrstvy vozovky v časti nad priepustom z asfaltového betónu AC 11 hr. 50 mm , v zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona nemá tunajší úrad n á m i e t k y a s ich vykonaním súhlasí.

Stavebné úpravy môže stavebník uskutočňovať pri rešpektovaní nasledovných požiadaviek :

1. Stavebné úpravy budú realizované v rozsahu uvedenom v ohlásení, spracovanom Ing. Ľubošom Majdakom, Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Prešov. Technický dozor stavebníka nad vykonávaním prác bude vykonávať Juraj Petrisko (tel. +421 907 742 697).

2. Vzhľadom na to, že stavebné úpravy budú realizované zhotoviteľom určeným vo výberovom konaní, stavebník oznámi zhotoviteľa (jeho identifikačné údaje) špeciálnemu stavebnému úradu do 15 dní po skončení výberového konania.

3. Stavebník zabezpečí, aby zhotoviteľ min. 30 dní pred realizáciou stavebných úprav požiadal okresný úrad o vydanie povolenia na zvláštne užívanie na základe stanoviska správcu cesty a stanoviska okresného dopravného inšpektorátu.

4. Stavebník zabezpečí, aby dotknutý úsek cesty v čase realizácie stavebných úprav bol vyznačený zvislým dočasným dopravným značením v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov, určeným okresným úradom na základe súhlasného stanoviska okresného dopravného inšpektorátu a správcu dotknutej cesty.

5. Vzhľadom na plánované obmedzenie dopravy v jazdnom pruhu alebo jeho záber stavebník zabezpečí, aby zhotoviteľ pred realizáciou prác požiadal o vydanie povolenia na čiastočnú uzávierku na základe súhlasného stanoviska správcu cesty a okresného dopravného inšpektorátu s uvedením doby čiastočnej uzávierky a osoby zodpovednej za organizáciu a zabezpečenie prác, ktoré sa budú vykonávať pod ochranou uzávierky aj s mobil. kontaktom.

6. Stavebník resp. zhotoviteľ pred zahájením stavebných úprav požiada o vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí v prípade, že tieto prechádzajú dotknutým úsekom a pri oprave priepustu by mohlo dôjsť k ich narušeniu.

7. Vykonaním stavebných úprav nesmú byť dotknuté záujmy vlastníkov susedných pozemkov a nehnuteľností.

8. Počas stavebných úprav je zakázané uskladňovať materiál na verejných komunikáciách resp. na susedných nehnuteľnostiach.

9. S odpadom vzniknutým počas realizácie stavebných úprav sa musí nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Povinnosťou pôvodcu odpadov je stavebné odpady vznikajúce pri oprave priepustu materiálovo zhodnotiť pri údržbe resp. rekonštrukcii komunikácie.

10. Pri stavebných úpravách dbať, aby nedochádzalo k znečisťovaniu dotknutej cesty a verejných priestranstiev.

11. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočnení stavebnej úpravy nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Škody spôsobené pri stavebnej úprave znáša stavebník na vlastný náklad v plnom rozsahu. V zmysle § 57 ods. 2 stavebného zákona toto oznámenie nestratí platnosť, ak stavebník začne uskutočňovať ohlásenú stavebnú úpravu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi. Upozorňujeme stavebníka na dodržiavanie bezpečnostných a hygienických predpisov, všeobecných technických požiadaviek na uskutočňovanie stavieb, príslušných STN a podmienok zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácii. Podľa § 57 ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. toto oznámenie k ohláseniu stavebných úprav nenahrádza stanoviská, súhlasy, vyjadrenia, rozhodnutia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov, ktoré si musí stavebník zabezpečiť sám. Ohlásenie stavebných úprav je spoplatnené podľa položky 60a písm. e) bod 1. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 145/1995 Z. z.“). Vzhľadom na to, že žiadateľ je v zmysle § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Z. z. oslobodený od správneho poplatku, z toho dôvodu sa za vydanie tohto oznámenia správny poplatok nevyberá.