Preskočiť na obsah

Žiadosť o zápis oprávnených voličov do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov

Zverejnené 18.10.2022.

Do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov sa zapisuje oprávnený volič, ktorý má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa konajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorých predpisov (ďalej len „volebný zákon“) a ktorý má ku dňu vykonania spojených volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to (výlučne) telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. v piatok 28. októbra 2022 môže podať žiadosť najneskôr do 12. hodiny.

V telefonickej žiadosti oprávnený volič oznámi zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresu trvalého pobytu,
  4. adresu miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu, no nachádza sa na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou je možné požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.