OZNÁMENIE O ZÁMERE KÚPY A PREDAJA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE

Zverejnené
3. septembra 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
3. septembra 2019