Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2020

Zverejnené
2. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2020