Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

Zverejnené
24. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
24. marca 2021