Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2022

Zverejnené
22. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
22. novembra 2021 − 7. decembra 2021
Kategória

Návrh plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2022

Prílohy