Návrh zmien a doplnkov VZN č. 1/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beloveža

Zverejnené
29. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2022 − 16. decembra 2022
Kategória

Prílohy