Preskočiť na obsah

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

Zverejnené 24.7.2019.

Kategória

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Beloveži návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019.

Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Beloveža na II. polrok 2019: 

Následné finančné kontroly  

1. Kontrola hospodárenia, príjmov a výdavkov základnej školy za rok 2018

Pravidelné kontroly

1. Kontroly vykonávané na základe podnetov, uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža, kontroly vykonávané na základe vlastného uváženia.

2. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva obce Beloveža za I. polrok 2019.

3. Kontrola zameraná na dodržiavanie prijatých opatrení a aplikácia odporúčaní v zmysle výsledkov predchádzajúcich kontrol a ich následná aplikácia v nasledujúcom účtovnom období

Ostatné úlohy a činnosti hlavného kontrolóra:

1. Vypracovanie odborného stanoviska k rozpočtu Obce Beloveža na roky 2020-2022.

2. Vypracovanie Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2019