Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beloveža.

Zápisnica zo zasadnutia ObZ 20.5.2019

Z Á P I S N I C A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.05.2019  Prítomní: podľa prezenčnej listiny  Program:  1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice3. Schválenie záverečného účtu 2018 4. Protispoločenská smernica5. Obstaranie motorového vozidla /typ dodávka/ 6. Sťažnosť občana7. Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“8. Diskusia 9. Záver Zápisnica na stiahnutie TU

Uznesenie č.1/7/2019 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 25.02.2019

U Z N E S E N I A zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2019   UZNESENIE č. 1/7/2019Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje program na zasadnutie ako celok  UZNESENIE č. 1/8/2019 Obecné zastupiteľstvo v Beloveži berie na vedomie určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice  UZNESENIE č. 1/9/2019 Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje výsledok voľby hlavného kontrolóra… Čítať viac

Program schôdze Obecného zastupiteľstva

PROGRAM schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži(termín: dňa 27.06.2019 o 17.00 hod.) 1.     Otvorenie 2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3.     Schválenie programu 4.     Zefektívnenie fungovania webovej stránky obce 5.     Vyhodnotenie folklórneho festivalu 6.     Informácia o možnostiach vytvorenia sociálneho podniku v obci 7.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 8.     Informácia o možnostiach dokončenia rozostavanej kanalizácie a prevádzkovania obecného vodovodu 9.     Rôzne 10.   Záver

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Beloveži návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa… Čítať viac

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05.2019

Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba komisie Záverečný účet 2018 Protispoločenská smernica Organizačné zabezpečenie  folklórneho festivalu 9.6.2019 Obstaranie  motorového vozidla /typ dodávka/  na obecné účely Sťažnosti občanov Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“