Preskočiť na obsah

Uznesenie č.1/7/2019 z Obecného zastupiteľstva obce Beloveža zo dňa 25.02.2019

Zverejnené 24.7.2019.

Kategória

U Z N E S E N I A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 25.02.2019  

UZNESENIE č. 1/7/2019
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje
program na zasadnutie ako celok 

UZNESENIE č. 1/8/2019
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži
berie na vedomie
určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice 

UZNESENIE č. 1/9/2019
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži schvaľuje
výsledok voľby hlavného kontrolóra obce Beloveža Ing. Miloša Mikulu na funkčné obdobie od 01.03.2019 do 28.02.2025 

UZNESENIE č. 1/10/2019
Obecné zastupiteľstvo v Beloveži
zamieta
požiadavku Ing. Jána Čičvaru na odkúpenie parciel 869/10, 869/11,869/2,895/9 ktoré sú v správe Slovenského pozemkového fondu. Svoje stanovisko odôvodnili tým, že je to strategické územie na plánovanú rekonštrukciu obecného vodovodu.

Stiahnuť Zápisnicu zasadnutia TU