Preskočiť na obsah

Program schôdze Obecného zastupiteľstva

Zverejnené 24.7.2019.

Kategória

PROGRAM
schôdze Obecného zastupiteľstva v Beloveži
(termín: dňa 27.06.2019 o 17.00 hod.)

1.     Otvorenie 
2.     Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
3.     Schválenie programu 
4.     Zefektívnenie fungovania webovej stránky obce 
5.     Vyhodnotenie folklórneho festivalu 
6.     Informácia o možnostiach vytvorenia sociálneho podniku v obci 
7.     Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019 
8.     Informácia o možnostiach dokončenia rozostavanej kanalizácie a prevádzkovania obecného vodovodu 
9.     Rôzne 
10.   Záver