Preskočiť na obsah

Zápisnica zo zasadnutia ObZ 20.5.2019

Zverejnené 24.7.2019.

Kategória

Z Á P I S N I C A
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 20.05.2019 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Schválenie záverečného účtu 2018 
4. Protispoločenská smernica
5. Obstaranie motorového vozidla /typ dodávka/ 
6. Sťažnosť občana
7. Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“
8. Diskusia 
9. Záver

Zápisnica na stiahnutie TU