Preskočiť na obsah

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – POZVÁNKA

Zverejnené 8.3.2023.

Kategória

Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov, pozemkové
spoločenstvo Beloveža
Beloveža 227, 086 14 Beloveža
POZVÁNKA
Vážená pani/pán , srdečne Vás pozývame na valné
zhromaždenie Spoločenstva urbárskych lesov a
pasienkov, pozemkového spoločenstva Beloveža, ktoré
sa uskutoční :
26.03.2023 /Nedeľa/ o 13:00 hodine
v spoločenskej sále Kultúrneho domu
obce Beloveža
Program:

 1. Prezentácia účastníkov od 12:15 do 13,00 hod.
 2. Privítanie a úvod.
 3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie.
 4. Správy orgánov spoločenstva o činnosti spoločenstva za predchádzajúce obdobie.
 5. Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2022.
  6.Schválenie vyplatenia podielov zo zisku z hospodárenia.
 6. Schválenie harmonogramu a príprava konania volebnej schôdze do orgánov spoločenstva
 7. Rôzne – diskusia
  8.Záver
  JUDr. Tomáš Soroka, predseda
  výboru spoločenstva
  V prípade ak sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii
  touto pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané priložené splnomocnenie.
  V prípade neuznášania schopnosti zhromaždenia bude sa konať mimoriadne zhromaždenie toho istého
  dňa o 14:00 hod s tým istým programom.