Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Beloveža.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, hlavný kontrolór obce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Beloveži návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019. Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa… Čítať viac

Aktuality Spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža

P O Z V Á N K A  na Valné zhromaždenie Spoločenstvo urbárskych lesov a pasienkov – pozemkové spoločenstvo Beloveža, ktoré sa uskutoční v nedeľu 16. júna 2019 o 13:00 hodine v spoločenskej sále Kultúrneho domu v Beloveži  Program zasadnutia:  1. Prezentácia2. Privítanie a úvod 3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 4. Voľba mandátovej volebnej a návrhovej komisie 5. Správa o… Čítať viac

Program na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05.2019

Otvorenie Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Voľba komisie Záverečný účet 2018 Protispoločenská smernica Organizačné zabezpečenie  folklórneho festivalu 9.6.2019 Obstaranie  motorového vozidla /typ dodávka/  na obecné účely Sťažnosti občanov Vyhodnotenie obecnej akcie „Výstup na Hory“